BIJ DE COLLECTEN 
Zondag 19 juli: Vluchtelingenwerk Nederland

Bovenkant formulier

Help vluchtelingen in Nederland op weg

Op zoek naar veiligheid lieten vluchtelingen alles achter wat hun lief is. Nu moeten ze hun leven weer opnieuw opbouwen in een land dat vreemd voor hen is. Vluchtelingenwerk helpt vluchtelingen op weg naar een nieuwe toekomst. Dit kunnen we alleen doen met jouw steun.

Jouw gift draagt bij aan: Individuele hulp bij de asielprocedure Samenbrengen van verscheurde gezinnen Begeleiding naar werk - Lobby voor een humaner beleid in Nederland en Europa.

 

Zondag 2 augustus: Stichting ’t Hemeltje

De stichting heeft als haar visie geformuleerd dat het Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje aan dak- en thuisloze mensen een ontmoetingsplek wil bieden waar ze een warm welkom en een luisterend oor kunnen vinden. Een plek waar we in gelijkwaardigheid en wederkerigheid met elkaar optrekken.    Een plek waar we elkaar proberen te verstaan en te begrijpen.   Wij geloven in een God voor wie ieder mens telt en wij zien in Jezus een voorbeeld van hoe er naar mensen omgezien moet worden. Daarom willen wij werken aan mogelijkheden om menselijke waardigheid te helpen herstellen en te behouden.

We willen ontmoetingen bewerkstelligen met de wereld van de straat zodat mensen meer zicht krijgen op wat er werkelijk leeft achter de verhalen en beelden van de straat. Daarin willen we zoeken naar vormen van solidariteit en gemeenschap.

De stichting Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje is opgericht in 1994 door protestantse kerken in en om Eindhoven.

Hun doel was en is om concreet gestalte te geven aan hun diaconale opdracht. Op 1 november 1995 startte de eerste coördinator met een groep van ruim 20 vrijwilligers en op 2 januari 1996 werd het inloophuis geopend voor bezoekers.

HeDiaconaal Inloophuis 't Hemeltje is een vrijwilligersorganisatie met professionele inbreng van beroepskrachten. Na een grote verbouwing en uitbreiding in 2008 werd als naam voor ons inloophuis gekozen voor de naam die de gasten er inmiddels aan gaven: ’t Hemeltje. Tot de huidige statutaire naam werd besloten in het voorjaar van 2015.

Twee verhalen van vrijwilligers:

’t Hemeltje is voor mij een prachtig huis waar ik de ruimte heb om mensen te ontmoeten. Ik ervaar hun echtheid en ben verwonderd door de kracht van onze gasten. Hoe mensen opnieuw beginnen als eerder gemaakte keuzes heel anders zijn uitgepakt dan verwacht.
Ik leer van de kwaliteiten van deze mensen! Mensen mogen hier zijn zoals ze zijn en we begroeten hen met hun naam. Zo vanzelfsprekend en toch zo bijzonder.
Ik vind dat geen mens verloren mag gaan in een maatschappij gericht op geld en goederen en waar er steeds minder ruimte lijkt te zijn voor mensen aan de rand van de samenleving.

Ik ben hier als vrijwilligster gaan werken, omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan een betere samenleving waarbij  de dak- en thuislozen ook zeker horen. Ik voel mij tot deze doelgroep aangetrokken, omdat ik een aantal jaren geleden bijna zelf dakloos ben geworden door schulden. Gelukkig is het zo ver niet gekomen.
Iedereen kan dakloos worden, als dit nu komt door schulden, of door echtscheiding of verslaving etc. Het is dan heel fijn, als er medemensen zijn die met je meeleven. Die naar je luisteren en even de tijd voor je kunnen nemen. Die zonder vooroordelen, je nemen zoals je bent. Jou even op adem laten komen. En gezellig even een kopje koffie met je willen drinken. Of advies of steun kunnen geven. Daarvoor zet ik mij in!

 

Zondag 9 augustus : Dementievriendelijk – Valkenswaard/Cordaad Welzijn.

Dementie brengt veel teweeg, niet alleen voor degene die het overkomt, maar ook voor de directe omgeving. Dementie lijkt onze samenleving in het hart te raken. Het haalt veel zekerheden onderuit. Wij zijn gewend om te denken in gisteren en morgen en vinden het vaak moeilijk om alleen te kijken naar wat er nu, op dit moment gebeurt. En dat is nu juist wat mensen met dementie van ons vragen. Dementie is ontwapenend. Zo drastisch ontwapenend dat het ons in een unieke positie brengt.  We worden als het ware gedwongen ons te bezinnen en vragen te stellen. Dat is moeilijk, omdat we gewend zijn in oplossingen te denken. Wat kan het betekenen als verleden en toekomst verdwenen lijken?  Is het uitsluitend een ernstig noodlot dat ons treft? Vertelt dementie ons iets dat we zouden kunnen verstaan? Hoe ga je met jezelf om in zo’n situatie?

Ken je jezelf daarin en kun je je vragen delen met anderen? Hoe ga je met de ander om en durf je te leven zónder vooraf in te kleuren? Met deze vragen kunt u bij ons terecht. dementievriendelijk-valkenswaard@cordaadwelzijn.nl. Dementievriendelijk Valkenswaard is een burgerinitiatief met als doel de aandacht voor dementie in de haarvaten van de gemeenschap te brengen. De deelnemers aan dit initiatief benutten zoveel mogelijk manieren om dat doel dichterbij te brengen. Zij roepen ieder die zich daarbij aangesproken voelt op daaraan mee te doen. De diaconie beveelt  deze collecte van harte bij u aan!

 

Zondag 16 augustus: Kerk in Actie Zending
RWANDA – Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

Hoe betrek je jongeren bij de kerk?
Deze vraag speelt niet alleen in Nederland, maar net zo goed in Rwanda. Toen de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR) merkte dat er steeds minder jongeren naar de kerk kwamen, besloten ze in actie te komen. In iedere kerk zijn nu zondagsscholen en jongeren-comités. Jongeren leiden hun eigen activiteiten en hebben ook meer stem in de kerk.

Activiteiten voor en door jongeren.
Mede dankzij uw steun kan de EPR allerlei activiteiten voor en door jongeren organiseren: bijbelclubs, muziekgroepen, koren, sportevenementen en jongerendagen. Iedere maand organiseren de jongeren zelf themadiensten, waar ze optreden met een eigen band of koor.

Meer werkgelegenheid in het eigen dorp
Ook begeleidt de kerk jongeren bij de uitdagingen van hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld. Veel Rwandese jongeren verlaten hun kerk wanneer zij naar de hoofdstad verhuizen voor school of werk. De EPR steunt jongeren nu om een beroepsopleiding in hun eigen omgeving te volgen en leert hen hoe ze een eigen bedrijfje kunnen opzetten.

 

Zondag 23 augustus: ZWO Kempengemeenten gezamenlijk

 Help eenzame ouderen in Moldavië

In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet voorhanden. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op voor de rechten van ouderen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor ouderen in Moldavië en andere werelddiaconale projecten.                                                                                     Helpt u mee deze collecte tot een succes te maken!

 

Zondag 30 augustus:  PSC Antwerpen

Sinds 1979 geeft het Protestants Sociaal Centrum steun aan mensen in nood. Ontstaan vanuit de bevlogenheid van enkele protestanten en uitgegroeid tot een boom met vele takken en stekken, werkt het PSC met steun vanuit de overheid, kerken en liefdadigheidsinstellingen, en in samenwerking met goede partners en bondgenoten. Het PSC is een open organisatie van vrijwilligers en teamleden uit alle lagen van de bevolking, uit verschillende landen, culturen, religies en inspiratiebronnen, samen voor een betere wereld!

Uit het PSC ontstond naast het Open Huis ook de bekende PSC-Vluchtelingenwerking, die ondertussen de naam Adviescentrum Migratie (ACM) draagt en een deelwerking is geworden van CAW Antwerpen.

 

Zondag 6 september: De Boodschappenmand (Voedselbank)

De Boodschappenmand Valkenswaard heeft het bestrijden van (verborgen) armoede als hoofddoel. Een ander doel is het tegengaan van verspilling. We verstrekken voedsel aan diegenen die tijdelijk een netto-besteedbaar inkomen hebben onder vastgestelde normen. Het voedsel dat gratis door producenten, winkels en particulieren ter beschikking wordt gesteld, heeft de uiterste houdbaarheidsdatum nog niet bereikt en wordt eerlijk verdeeld onder mensen die er recht op hebben.

Diverse instanties leveren gegevens aan om er voor te zorgen dat onze gasten zo kort mogelijk, maar zo lang als noodzakelijk, geen honger hoeven te lijden. Zelfredzaamheid en het gebruik maken van bestaande regelingen om weer op de rails te komen, spelen hierbij een grote rol. Ook hier heeft De Boodschappenmand Valkenswaard een doorverwijzende taak.

De Boodschappenmand Valkenswaard wordt gerund door (onbetaalde) vrijwilligers. Het beschikbaar hebben van een pand, het voldoen van de energierekening, verzekeringen en het beschikbaar hebben en houden van geschikt vervoer is helaas een niet geringe onkostenpost. Gelukkig kan de voedselbank een beroep doen op de gemeente, diverse sponsoren/ vrienden en zijn er gelukkig regelmatig spontane acties.

Ook wordt er nauw samengewerkt met andere voedselbanken in en buiten de regio.
De Boodschappenmand Valkenswaard is georganiseerd in de regio Brabant-Zeeland en aangesloten bij Voedselbank Nederland.

De Boodschappenmand Valkenswaard helpt ook cliënten uit de omliggende gemeentes die deze voorziening (nog) niet hebben, op dit moment helpen we meer dan 100 gezinnen.